Logo Coll Garcés Laboratori Anàlisis Clíniques
Català
Español
English
Français
Deutsche
中文
 
 

COVID-19(新冠肺炎)检测

无需预约!

别等到旅行前的最后一刻才做检测。
我们建议您提前一天来进行检测!

 
 

核酸检测
COVID-19(新冠肺炎)

110 €

24小时内出检测结果

抗原检测
COVID-19(新冠肺炎)

50 €

最快30分钟,
最晚当天晚上9点出检测结果。

抗体检测
COVID-19(新冠肺炎)

50 €

24小时内出检测结果

核酸检测+抗原检测
COVID-19(新冠肺炎)

140 €

24小时内出检测结果